Skip to content

Privacyverklaring

Edwinkaats.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Edwinkaats.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. In dit privacybeleid leggen we uit waarom en op welke manier we je persoonsgegevens verwerken.

Edwinkaats.nl verwerkt de hiernavolgende persoonsgegevens.

– Voor- en achternaam
– Organisatienaam
– Adresgegevens organisatie
– Geslacht
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Openbare data
– Gegevens over je interacties (open- en klikgedrag) indien je nieuwsbrieven van ons ontvangt
– Factuur en betaalgegevens.

Deze gegevens worden vrijwillig aan ons verstrekt via bijvoorbeeld een aanmeldformulier van een training, een whitepaper of nieuwsbrief.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Edwinkaats.nl verwerkt je persoonsgegevens om overeenkomsten na te komen en service en/of diensten te verrichten waar je je voor hebt ingeschreven. Dit kan onze nieuwsbrief zijn of relevante content over onze trainingen.

Edwinkaats.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Verbeteren van onze dienstverlening
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Edwinkaats.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Edwinkaats.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Edwinkaats.nl deelt geen persoonsgegevens met verschillende derden, mits dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies

Edwinkaats.nl gebruikt van cookies om het surfgedrag van websitebezoekers in Google Analytics te meten.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Edwinkaats.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Edwinkaats.nl maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Edwinkaats.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@commoneye.nl.

Identificatie

Bij het indienen van het verzoek kunnen we je vragen om een kopie te vragen van je identiteitsbewijs, zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door jou is ingediend en we jouw persoonsgegevens niet aan de verkeerde partij verstrekken of onterecht wijzigingen aanbrengen in jouw gegevens.

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Edwinkaats.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@edwinkaats.nl

Contactgegevens

Edwin Kaats
Professor Bronkhorstlaan 10
gebouw 92, Terrein Berg & Bosch
3723 MB  Bilthoven